Blue Pippin

Blue Pippin

System Blue Pippin pozwala na przeprowadzenie elektroforezy, a następnie elucji frakcji DNA zgodnie z zadanym przez użytkownika zakresem długości fragmentów. Urządzenie eliminuje kilka etapów pracy manualnej i pozwala na uzyskiwanie wyższej jakości bibliotek DNA do sekwencjonowania następnej generacji.
Precyzyjny wybór zakresu fragmentów DNA
Działanie oprogramowania urządzenia opiera się na systemie optycznym oraz markerze DNA, co pozwala na określenie właściwego czasu ekstrakcji zadanego zakresu długości fragmentów z agarozy.
Gotowe kasety żelowe
Rozdział DNA przeprowadzany jest w gotowych kasetach żelowych, które w zależności od stężenia agarozy i doboru markerów wielkości pozwalają na ekstrakcję fragmentów w zakresie 100 bp – 50 kb.
Uzyskane frakcje gotowe do dalszych analiz
Ekstrakcja przebiega poprzez przełączenie ścieżki elektroforezy do kanału, który zbiera pożądaną frakcję DNA do modułu elucyjnego wypełnionego buforem. Frakcje DNA są następnie pobierane manualnie, z użyciem standardowej pipety laboratoryjnej.
Wykorzystanie pulsacyjnego pola elektrycznego
Pulsacyjne pole elektryczne umożliwia rozdziały wysokocząsteczkowego DNA.
Szeroki wachlarz zastosowań
  • Przygotowywanie bibliotek do sekwencjonowania w trybie sparowanych końców (paired-end).
  • Przygotowywanie matryc do amplifikacji klonalnej DNA z użyciem kulek.
  • Przygotowywanie bibliotek z materiału po immunoprecypitacji chromatyny (ChIP-Seq).
  • Izolowanie bibliotek miRNA z dimerów adapterów oraz większych fragmentów cDNA.
  • Aplikacje wymagające długich fragmentów DNA.

Specyfikacja ogólna

Zakres wielkości rozdzielanych fragmentów

100 bp – 50 kb

Maksymalna liczba próbek podlegających jednoczesnemu rozdziałowi

5

Maksymalna ilość materiału wejściowego (DNA)

5 µg

Standardowy czas pracy

50 - 90 min