Kontakt

Formularz kontaktowy

Pole musi być zaznaczone aby wysłać formularz zgłoszeniowy

Informacja od Administratora danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Wójtowicz i Juliusz Unrug prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Analityk Genetyka sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 5.22, 02-089 Warszawa, („Administrator danych”). W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych pod w/w adresem.

2. Państwa dane są przetwarzane w celu:

a) zapewnienia Państwu możliwości uczestniczenia w szkoleniu/wydarzeniu i wystawienia faktury,

b) w przypadku udzielenia zgody – w celach wysyłania informacji promocyjnych i marketingowych przez Administratora danych.

3. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora danych w celu prowadzenia analiz i statystyk oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. Podali Państwo swoje dane osobowe z własnej inicjatywy, nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych i nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w szkoleniu/wydarzeniu lub nie otrzymacie informacji o charakterze informacyjnym lub promocyjnym od Administratora danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych przy organizacji wydarzeń edukacyjnych, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres 5 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.